Veikla

Uždaviniai

Instituto veiklos uždaviniai:

 • vykdyti mokslinius tyrimus, apimančius darnaus regionų vystymosi skatinimo priemonių analizę, vertinimą ir projektavimą;
 • vykdyti ekonominių procesų ir ekonominės politikos regionuose mokslinius tyrimus, apimančius:
 • žemės ir maisto ūkio vystymosi procesų tyrimus,
 • ekonominius ir bioekonominius žuvininkystės sektoriaus tyrimus,
 • kitų ekonominės veiklos rūšių regionuose vystymosi procesų tyrimus;
 • vykdyti socialinių procesų ir socialinės politikos regionuose mokslinius tyrimus, apimančius regionų socialinio patrauklumo, gyvenimo kokybės, savivaldos veiklos organizavimo tyrimus;
 • vykdyti aplinkos apsaugos politikos regionuose mokslinius tyrimus;
 • mokslinių tyrimų pagrindu teikti pasiūlymus ir rekomendacijas, konsultuoti Europos valstybių institucijas, ES ir tarptautines organizacijas bei privačias struktūras;
 • supažindinti visuomenę su Instituto mokslinių tyrimų rezultatais, organizuojant mokslines konferencijas ir seminarus, leidžiant mokslo darbus, metodines priemones ir rekomendacijas, dalyvaujant radijo bei televizijos laidose;
 • teikti metodologinę, metodinę ir kitą pagalbą, pasiūlymus ir nepriklausomus vertinimus valstybės valdžios ir valdymo institucijoms, verslo atstovams, socialinėms grupėms ir kitiems asmenims;
 • diegti mokslinių tyrimų rezultatus ūkinėje veikloje;
 • skleisti mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros darbų rezultatus ir prisidėti prie inovacijomis ir žiniomis pagrįstos ekonomikos kūrimo, žinioms imlios visuomenės ugdymo;
 • dalyvauti rengiant ir perkvalifikuojant mokslininkus bei specialistus;
 • bendradarbiauti su ES ir užsienio valstybių asmenimis bei organizacijomis, vykdančiomis mokslinius tyrimus Instituto darbo tematika.

 
Mūsų misija
Tikslas
Uždaviniai
Kuo mums svarbi Europos regioninė politika

Žibutė

„Žūvame, vadovaudamiesi svetimais pavyzdžiais; išsigelbėsime, atsiskyrę nuo bandos.“

Seneka