Veikla

Mūsų misija

Vykdydami regioninės politikos mokslinius tyrimus, norime inicijuoti, organizuoti mokslines ir praktines diskusijas, leisiančias prisidėti prie inovacijų Europos regioninėje politikoje bei jos formavimo procesuose diegimo. Siekiame, kad mūsų patirtis, žinios ir kompetencija sudarytų galimybę prisidėti prie kitų Europos regionų mokslininkų veiklos ir praktikos (politikos įgyvendintojų), priimamų sprendimų, kurie tiesiogiai ir netiesiogiai daro įtaką Lietuvos ir kitų Europos regionų darnaus vystymosi procesams.

Tikslas

Instituto veiklos tikslas – plėtoti regioninės politikos mokslinius tyrimus, siekiant pozityvių socialinių ir ekonominių pokyčių Lietuvos ir kitų Europos valstybių regionuose.
Institutas  yra viešoji mokslo įstaiga, įsteigta atlikti regionų plėtrai svarbius taikomuosius politikos ir ekonomikos tyrimus bei eksperimentinės plėtros darbus, rengti moksliniais tyrimais pagrįstas rekomendacijas valstybės institucijoms ir kitiems subjektams.

Uždaviniai

Instituto veiklos uždaviniai:

 • vykdyti mokslinius tyrimus, apimančius darnaus regionų vystymosi skatinimo priemonių analizę, vertinimą ir projektavimą;
 • vykdyti ekonominių procesų ir ekonominės politikos regionuose mokslinius tyrimus, apimančius:
 • žemės ir maisto ūkio vystymosi procesų tyrimus,
 • ekonominius ir bioekonominius žuvininkystės sektoriaus tyrimus,
 • kitų ekonominės veiklos rūšių regionuose vystymosi procesų tyrimus;
 • vykdyti socialinių procesų ir socialinės politikos regionuose mokslinius tyrimus, apimančius regionų socialinio patrauklumo, gyvenimo kokybės, savivaldos veiklos organizavimo tyrimus;
 • vykdyti aplinkos apsaugos politikos regionuose mokslinius tyrimus;
 • mokslinių tyrimų pagrindu teikti pasiūlymus ir rekomendacijas, konsultuoti Europos valstybių institucijas, ES ir tarptautines organizacijas bei privačias struktūras;
 • supažindinti visuomenę su Instituto mokslinių tyrimų rezultatais, organizuojant mokslines konferencijas ir seminarus, leidžiant mokslo darbus, metodines priemones ir rekomendacijas, dalyvaujant radijo bei televizijos laidose;
 • teikti metodologinę, metodinę ir kitą pagalbą, pasiūlymus ir nepriklausomus vertinimus valstybės valdžios ir valdymo institucijoms, verslo atstovams, socialinėms grupėms ir kitiems asmenims;
 • diegti mokslinių tyrimų rezultatus ūkinėje veikloje;
 • skleisti mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros darbų rezultatus ir prisidėti prie inovacijomis ir žiniomis pagrįstos ekonomikos kūrimo, žinioms imlios visuomenės ugdymo;
 • dalyvauti rengiant ir perkvalifikuojant mokslininkus bei specialistus;
 • bendradarbiauti su ES ir užsienio valstybių asmenimis bei organizacijomis, vykdančiomis mokslinius tyrimus Instituto darbo tematika.
Kuo mums svarbi Europos regioninė politika

Europa yra daug didesnis ir įvairesnis žemynas nei šiandien daugeliu atveju vykdomas netiesioginis jos tapatinimas su ES. Bendras kultūros lopšys, tačiau skirtingos istorijos, t. y. heterogeniškos šalių ir jų atskirų regionų politikos, ekonominės ir socialinės gerovės vystymosi trajektorijos, Europą suskaldė į daugybę regionų, turinčių skirtingą paketą išteklių ir galimybių juos panaudoti. Europos šalių skirtumai, yra jas izoliuojantys veiksniai, tačiau ekonominės ir socialinės integracijos, kurios vyksta dėl įsigalėjusios globalizacijos pasaulyje, jas sieja. Tos jungties instrumentas yra regioninė politika, kaip politika, skirta suvienodinti visos Europos ekonominės ir socialinės grandinės dalis – atskirus regionus. Grandinės tvirtumas yra lygus jos silpniausios dalies stiprumui. Perfrazuojant galima sakyti, kad kuriantis šalių ar regionų ekonominei, socialinei integracijai, Europa, kaip pasaulio regionas, yra tiek stipri, kiek stirpi yra kiekviena ją sudaranti dalis – šalis arba regionas. Tokia paprasta tiesa yra mūsų motyvas savo žinias sėkmingai panaudoti, prisidedant prie mūsų žemyno, kaip regionų tinklo, sujungtų į vieną grandinę, stiprinimo.


 
Mūsų misija
Tikslas
Uždaviniai
Kuo mums svarbi Europos regioninė politika

Žibutė

„Žūvame, vadovaudamiesi svetimais pavyzdžiais; išsigelbėsime, atsiskyrę nuo bandos.“

Seneka